Јавно комунално предузеће "Услуге и одржавање" Жабаљ основано је Одлуком о оснивању јавног комуналног предузећа "Услуге и одржавање" Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 3/2013), дана 21.02.2013. године, а регистровано у Агенцији за привредне регистре дана 24.04.2013. године, са матичним бројем 20921579, ПИБ-ом 108044971.

Претежна делатност Предузећа је: Погребне и сродне делатности (шифра: 96.03).

У складу са наведеним ЈКП "Услуге и одржавање" Жабаљ обављала следеће делатности:

  1. Одржавање гробаља (Чуруг, Жабаљ, Госпођинци),
  2. Одржавање пијаца и вашара,
  3. Одржавање јавних зелених површина.

Предузеће је приликом оснивања преузело раднике и опрему из месних заједница на територији општине Жабаљ.

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

ПИЈАЦЕ И ВАШАР

ОДРЖАВАЊЕ

МАНИФЕСТАЦИЈЕ